Pravi naslov za kadrovske rešitve

Obveznosti in dolžnosti
DELAVCA

V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ima delavec v delovnem razmerju določene obveznosti, prepovedi in dolžnosti:

OBVEZNOSTI:

 • obveznost OPRAVLJANJA DELA
  Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu in sicer v dogovorjenem v času in na dogovorjenem kraju. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega  procesa ali ohranjanja zaposlitve lahko delodajalec delavcu začasno odredi tudi drugo delo.
  (33. čl. ZDR-1)
  Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Delavec mora spoštovati in izvajati določila splošnih aktov in pravil delodajalca.
  (34. čl. ZDR-1)
  Delavec mora spoštovati in izvajati posebne predpise ter ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pisna in ustna navodila delodajalca s tega področja ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.
  (35. čl. ZDR-1)
 • obveznost OBVEŠČANJA
  Delavec mora obveščati delodajalca o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja.Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu.(36. čl. ZDR-1)
 • obveznost VAROVANJA POSLOVNE SKRIVNOSTI
  Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane ali s katerimi je bil seznanjen na drug način. Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
  (38. čl. ZDR-1)
PREPOVEDI:

 • prepoved ŠKODLJIVEGA RAVNANJA
  Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca.
  (37. čl. ZDR-1)
 • prepoved KONKURENCE
  Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti. Med trajanjem delovnega razmerja delavec namreč ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.
  (39. čl. ZDR-1)
DOLŽNOSTI:

 • dolžnost do IZOBRAŽEVANJA
  Delavec ima dolžnost (hkrati pa je to tudi njegova pravica) do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V skladu s potrebami delovnega procesa je delavec dolžan ohranjati oziroma širiti svoje sposobnosti za opravljanje dela z namenom ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti.
  (170., 171. čl. ZDR-1)
V primeru, da delavec krši obveznosti, prepovedi ali dolžnosti iz delovnega razmerja je disciplinsko in odškodninsko odgovoren, pod pogoji, določenimi v zakonu, pa je lahko kršitev tudi razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.

 

VIR:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij