Pravi naslov za kadrovske rešitve

Aktualne informacije

Pesnik Janez Menart pravi:

»In sreča je,

da je pred mano pot

in to, da vem,

da je slast v tem,

da grem.«

Naj vam v prihajajočem letu svetla zvezda kaže pot do uspehov in zadovoljstva!

 

Srečno 2020!

Najnižja minimalna urna postavka za študentsko delo

S 1. 4. 2019 se spremeni minimalna urna postavka za študentsko delo, in sicer za tiste študente in dijake, ki opravljajo delo preko študentske napotnice. Minimalna urna postavka po novem znaša bruto 4,89 EUR (to je neto 4,13 EUR).

 

Minimalna plača v letu 2019 znaša 886,63 EUR.

V Uradnem listu RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018, je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači.

Minimalna plača, za delo s polnim delovnim časom, znaša od 1. januarja 2019 bruto 886,63 EUR.

V minimalno plačo se od 1. 1. 2020 dalje ne bodo več vštevali dodatki, ki so določeni z zakoni, drugimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, ne bo se všteval del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost.

 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost

S 1. 3. 2019 se je spremenila najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, ki sedaj znaša 941,67 EUR. Osnova za obračun prispevkov je določena po 144. členu in 410. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 

Plačilo za začasno ali občasno delo upokojencev v letu 2019

S 1. 1. 2019 se je spremenila višina najnižje urne postavke in najvišjega skupnega dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev:

  • najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca v letu 2019 znaša bruto 4,76 EUR
  • najvišji skupni dohodek za za opravljeno začasno ali občasno delo v letu 2019 znaša 7.127,68 EUR.

 

Oddaja vlog za pridobitev potrdila A1 za voznike, serviserje in monterje

Vlogo za pridobitev potrdila A1 za voznike, monterje in serviserje (po 13. členu Uredbe) se sedaj lahko odda tudi preko portala e-VEM. Oddane vloge bodo tako hitreje obravnavane. Potrdilo za voznike, monterje in serviserje se lahko izda za obdobje do 12 mesecev. Preko portala e-VEM se lahko uredi tudi predčasno razveljavitev potrdila A1.

 

Zaposlitev hrvaških državljanov po 1. 7. 2018

Od 1. 7. 2018 dalje imajo državljani Hrvaške prost dostop do slovenskega trga dela, saj Slovenija ni podaljšala omejitve dostopa. Za njihovo zaposlitev torej ne potrebujemo več delovnega dovoljenja in so izenačeni z ostalimi državljani Evropske unije.

 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Marsikatero podjetje poveri opravljanje določenih storitev zunanjemu izvajalcu, npr. zunanji kadrovski službi, zunanjemu računovodstvu, zunanji službi varstva pri delu, zunanjemu marketingu…

Zunanji izvajalci pogosto obdelujejo tudi osebne podatke sodelavcev in / ali strank naročnika (to je upravljavca podatkov).

S pogodbenim obdelovalcem, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je registriran za opravljanje takšne dejavnosti, se sklene pisna pogodba o opravljanju storitev, katera vsebuje določila o postopkih in ukrepih za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ostale elemente v skladu z določili GDPR. Na podlagi te pogodbe je pogodbeni obdelovalec pooblaščen za delo z zbirkami osebnih podatkov.

 

Nov razpis: Aktivni do upokojitve 2018–2020

Zavod za zaposlovanje je objavil nov razpis: Aktivni do upokojitve 2018–2020.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev oseb, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih in so dopolnile 58 let ali več. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Subvencija znaša 11.000,00 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini. Subvencija se izplača v dveh enakih delih na podlagi predloženega zahtevka in dokazil, in sicer prvi del neposredno po zaposlitvi, drugi del pa po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. Če se oseba predčasno ali starostno upokoji pred iztekom 24 mesecev zaposlitve, je delodajalec upravičen do sorazmernega dela subvencije.

Delodajalci ne morejo pridobiti subvencije za brezposelne, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri njih že zaposleni. ​

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so vsaj 12 mesecev vpisani v poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali samozaposlenega ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Rok za prijavo je do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2020.

Preberite več

 

Postopek ob vrnitvi napotenega delavca

Če ste delavca napotili na delo v tujino in zanj pridobili obrazec A1, je ZZZS avtomatično spremenil podlago zavarovanja delavca iz 001 v 002 (detaširani delavci v delovnem razmerju v RS – poslani na delo, strok. izpop. v tujino).

Ko se delavec vrne v Slovenijo, mora delodajalec sam zanj ponovno urediti spremembo v zavarovanju.

Odjaviti ga mora iz zavarovanja iz podlage 002, preko spletnega portala e-VEM z obrazcem M-2, za razlog prenehanja vpiše 01 in priloži dokazilo o tem, kdaj je prenehalo delo v tujini (sklep oz. aneks k pogodbi). Nato ga mora ponovno prijaviti v zavarovanje na podlago 001 z obrazcem M-1. Priložiti je potrebno staro pogodbo o zaposlitvi in dokazilo o prenehanju dela v tujini.

Če se delavec predčasno vrne v Slovenijo, mora delodajalec preko spletnega portala e-VEM vložiti Vlogo za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 (obrazec se lahko odda samo s tekočim datumom ali vnaprej – ni ga možno vlagati za nazaj) in delavcu spremeniti zavarovalno podlago iz 002 v 001.

Napotitve na začasno delo v drugo državo članico EU in EGS po 1. 1. 2018

Zakon o čezmejnih storitvah se je pričel uporabljati 1. 1. 2018. Ta zakon določa pogoje pod katerimi lahko slovenske pravne in fizične osebe (s.p.) izvajajo storitve v EU in EGS ter pogoje, pod katerimi lahko tuje pravne in fizične osebe (iz EU in EGS) izvajajo storitve v Sloveniji.

Zakon med drugim zaostruje pogoje, pod katerimi lahko delodajalci napotijo delavce na začasno opravljanje dejavnosti v druge države EU, na podlagi ohranjene vključitve v socialna zavarovanja v Sloveniji, kar se dokazuje z obrazcem A-1. Povedano drugače, zakon torej določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalec za delavca pridobi obrazec A-1.

Novi pogoji so:

– da delodajalec običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– da delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
– da napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve,
– da se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
– da se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Dovoljeni načini napotitve so:

1. delodajalec napoti delavce na delo v tujino na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve;
2. delodajalec napoti delavce v povezano gospodarsko družbo na podlagi akta o napotitvi;
3. delavci so napoteni na delo v tujino v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (preko kadrovske agencije).

A1 obrazec lahko delodajalec pridobi samo preko spletnega portala e-VEM. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi z napotenim delavcem, ki vključuje zakonsko določene elemente glede napotitve delavca v tujino (208. in 209. člen ZDR-1) in pogodbo o izvajanju storitve v tujini. Ostali podatki, ki jih je potrebno navesti na vlogi so:

– datum začetka in konca napotitve
– dela in naloge, ki jih bo napoteni delavec opravljal v tujini,
– naslov oziroma kraj izvajanja storitve,
– naziv in naslovu vlagatelja ter njegove kontaktne podatke,
– naziv oziroma osebno ime in naslov naročnika storitve.

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) bo lahko izdal obrazec v roku 5 delovnih dni od popolne vloge. S prvim dnem napotitve bo ZZZS avtomatično spremenil zavarovalno podlago delavca, in sicer ga bo odjavil s prijave na 001 ter ponovno prijavil na 002. Bodite pozorni na spremembe pri oddaji REK obrazcev za napotene delavce.

Za napotitev gre, če napoteni delavec opravlja delo v tujini v okviru registriranih dejavnosti delodajalca na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, ali če delavec opravlja delo v povezani gospodarski družbi, oziroma opravlja delo v tujini preko kadrovske agencije.

Za službeno pot pa gre v primeru, če delavec opravlja začasno delo v tujini brez naročnika in delodajalec ne bo prejel plačila za opravljanje začasnega dela delavca v tujini.

Za razliko med napotitvijo in službeno potjo lahko pogledate naslednjo definicijo:

http://www.napotenidelavci.si/sl/napotitve-iz-slovenije/razlika-med-sluzbeno-potjo-in-napotitvijo/

Spremenil se je tudi Zakon o dohodnini, ki določa,  da so pod določenimi pogoji za delavce, ki so začasno napoteni v tujino, neobdavčena povračila stroškov za prehrano, prevoz in prenočišče ter povračila stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco.

Če ZZZS ne bo izdal A-1 obrazca, ker ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, lahko delodajalci načeloma delavce vseeno napotijo na začasno delo v tujino, vendar bodo morali delavce prijaviti v socialno zavarovanje v tujini. Pred tem je potrebno pozanimati, kakšni so postopki oz. pogoji za takšno prijavo v zavarovanje.

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij